Sarutahiko Ōkami 猿田毘古大神 – vägvisaren

sarutahiko-bujinkan

 [English below]

Det berättas i de gamla skrifterna Kojiki och Nihonshoki om Sarutahiko Ōkami, en kami (gud) som vaktade bron mellan himlen och jorden. Han var en högrest kraftfull gud med stora runda ögon och en lång näsa.

När solgudinnan Amaterasu Ōmikami skulle sända sin sonson Ninigi no Mikoto* till jorden stod Sarutahiko Ōkami i vägen, ganska ovillig att släppa in honom i sitt jordiska rike. De himmelska gudarna rådslog lite om vem som skulle konfrontera denna jätte men ingen var speciellt sugen. Den vackra Ame no Uzume no Mikoto**, dansens och konstens gudinna, tog då saken i egna händer och anmälde sig som frivillig. Barbröstad begav hon sig ner för bron och träffade på jätten som bländades av hennes skönhet (och antagligen hennes bara bröst). Han gick till slut med på att släppa in Ninigi no Mikoto och bli hans vägvisare. Sarutahiko Ōkami är sedan dess den shintoistiska guden för vägvisare men även för kampkonsterna.

I Bujinkan är Sarutahiko Ōkami intressant av flera anledningar. Han är en vägvisare, vilket alla lärare inom kampkonsterna bör eftersträva att vara. Att vara en vägvisare och peka ut rätt riktning för våra elever är egentligen allt vi kan göra. Resten måste eleverna själva upptäcka.

Sarutahiko Ōkami är även kampkonstens gud och dessutom med ett utseende som i mångt och mycket påminner om tengu, en varelse som ofta kopplas samman med historien kring bujinkans skolor. Är han kanske vår anfader?

* Ninigi no Mikotos sonson (eller sonsons son) blev den förste kejsaren i Japan och dagens kejsare Akihito är den 125 kejsaren i rakt nedstigande led från honom.
**Sarutahiko Ōkami gifte sig senare med den vackra Ame no Uzume no Mikoto, som förresten också var den gudinna som lockade ut solgudinnan ur sin grotta för att åter ge ljus åt världen. Men det är en annan historia.

 


Sarutahiko Ōkami 猿田毘古大神 – the guide

It is written in the ancient scriptures, Kojiki and Nihonshoki of Sarutahiko Ōkami, the kami (god) who guarded the bridge between heaven and earth. He was a tall, powerful god with big round eyes and a long nose.

When the sun goddess Amaterasu Omikami was going to send her grandson Ninigi no Mikoto * to earth Sarutahiko Ōkami stood in the way, quite reluctant to let him into his earthly kingdom. The heavenly gods conferred a little about who would confront this giant but no one was particularly eager to meet him. The beautiful Ame no Uzume no Mikoto **, the goddess of dance and art, took matters into her own hands and volunteered. Bare breasted she went down to the bridge and confronted the giant kami who was dazzled by her beauty (and probably her bare breasts). He finally agreed to let Ninigi no Mikoto into his kingdom and to be his guide. Sarutahiko Ōkami is since the Shinto god of guides but also of the martial arts.

In Bujinkan Sarutahiko Ōkami is interesting for several reasons. He is a guide, which all teachers in martial arts should strive to be. Guiding guide pointing out the right direction for our students is really all we can do. The rest the students have to discover for themselves.

Sarutahiko Ōkami is also the god of martial arts and moreover with an appearance very much reminiscent of the tengu, a creature that is often linked with the history of the schools in Bujinkan. Is he perhaps our ancestor?

* The grandson (or great grandson) of Ninigi-no Mikoto became the first emperor of Japan and today’s Emperor Akihito is the 125 the emperor in the direct line from him.
** Sarutahiko Ōkami later married the beautiful Ame no Uzume no Mikoto, who incidentally was the goddess who lured the sun goddess from her cave to again give light to the world. But that is another story.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Please reload

Vänta ...