Betydelsen av kamae 構

 [English below]
I princip det första en utövare av Bujinkan Budo Taijutsu kommer i kontakt med under träningen är våra kamae 構.

Inom vissa kampkonster översätts kamae ofta till hållning eller kroppsställning, men det är inte riktigt hela sanningen. Kamae är själva ramen för vårt sätt att röra oss. Kamae ger oss struktur, fysisk såväl som mental, och de ger oss möjligheten att ta oss från A till B med rätt tajming, avstånd och vinkel. Om vår kamae är dåligt utförd kommer hela rörelsen att vara dåligt utförd.

Det japanska tecknet för kamae 構 är sammansatt av tecknet för trä/träd 木 och tecknet för förena/sammafoga/sammansätta/sammanfläta 冓. Trädet används ofta som en metafor för grund eller bas och betydelsen av ordet kamae kan tolkas som en sammanflätning eller sammanfogning av grunden. Våra kamae förenar alltså våra rörelser likt länkar i en kedja.

Det ögonblick i en rörelse då du är i en kamae är ögonblicket du har möjlighet att ändra riktning, hastighet, vinkel m.m. i ditt totala rörelseflöde. Därför måste vi vara noggranna när vi tränar våra kamae. De är en av grundpelarna i Bujinkans rörelsemönster och borde studeras noga.

hicho-no-kamae


The meaning of kamae 構

Just about the first thing an exponent of Bujinkan Budo Taijutsu gets exposed to in training is our kamae 構.

Within some martial arts kamae is often translated as posture or stance but this is not the whole truth. Kamae is the very framework of our way of moving. The kamae gives us the structure, physically and mentally, and the possibility to get from A to B with correct timing, distance and angle. If the kamae is poorly executed then the whole movement will be poorly executed.

The Japanese character for kamae 構 is a compound of the characters for wood/tree 木 and join/intertwine/put together 冓. The tree is often used as a metaphor for basics or foundations and thus the meaning of kamae is the intertwining or joining of the foundations. Our kamae join together our movements like the links in a chain.

The second you assume a kamae is the very instant within the movement when you can change direction, speed, angle etc in your overall movement. That is why we need to pay more attention to our kamae. They are one of the foundations of the Bujinkan way of moving and should be studied thoroughly.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait