Personuppgiftspolicy

VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Sanshi Budo & Kampcenter värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy redogör för Sanshi Dojos bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter.  

Sanshi Budo & Kampcenter förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.
Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Integritetspolicy – så här behandlar Sanshi Budo & Kampcenter dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver Sanshi Budo & Kampcenter behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder våra tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Sanshi Budo & Kampcenter Kungsbacka IF org.nr. 802504-1321, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Vilka uppgifter behandlas?

Sanshi Budo & Kampcenter behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Sanshi Budo & Kampcenter uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:
• För att registrera dig och rapportera in närvaro via Idrottonline.
• För att registrerar och rapportera närvaro via Aktivitetskortet i Kungsbacka Kommun.
• För att administrera och ge en god service runt ditt medlemskap.
• För att skicka dig sms-aviseringar, e-mail eller på annat sätt meddela dig om eventuella förändringar träningstider.

När har Sanshi Budo & Kampcenter rätt att behandla dina personuppgifter?

Bujinkan Sanshi Dojo har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Sanshi Budo & Kampcenter kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. I vissa fall kan Sanshi Budo & Kampcenter behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används endast av Sanshi Budo & Kampcenter. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Sanshi Budo & Kampcenter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Sanshi Budo & Kampcenter värnar om din integritet. Sanshi Budo & Kampcenter arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Hur informationen samlas in.

Uppgifter du själv anger vid kontakt med Sanshi Budo & Kampcenter:
Du kan förse Sanshi Budo & Kampcenter med uppgifter vid tecknande av medlemskap, telefonkontakt, vid kontakt med Sanshi Budo & Kampcenter via webbformulär eller e-post etc.

Varför vi behandlar personuppgifter

– Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
– Kunna erbjuda högre servicenivå.
– För att kunna förse dig med relevant innehåll i form av nyhetsbrev, annonser, SMS eller annan typ av information som du önskar.

Hur länge vi sparar dina uppgifter?

Sanshi Budo & Kampcenter sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från ditt medlemskap tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Begäran om inloggning till Idrottonline, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
E-mail: admin@sanshi.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.om. 18/05/21